Privacy Statement

Version 1.1
Date 28/04/2021

1. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke
Merchandise Essentials BV (hierna “Merchandise Essentials”, “wij”, “ons”) respecteert uw privacy en streeft ernaar om uw persoonsgegevens steeds met de nodige zorg en vertrouwelijkheid te behandelen. Wij verbinden ons ertoe om hierbij steeds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere toepasselijke regelgeving na te leven.

Merchandise Essentials is een vennootschap naar Belgisch recht. Als onderneming zijn wij gespecialiseerd in de aanbieding en levering van kwalitatieve en gepersonaliseerde merchandise, en de verlening van hieraan gerelateerde diensten zoals consulting en productontwikkeling. Deze Privacyverklaring is dan ook van toepassing op de persoonsgegevens die wij in dit verband van u verwerken als verwerkingsverantwoordelijke.

U vindt al onze relevante gegevens hieronder terug en kan ons via de vermelde contactgegevens ook steeds bereiken voor verdere vragen of opmerkingen in verband met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Naam en rechtsvorm: Merchandise Essentials BV

Ondernemingsnummer: 0539.854.587

Adres zetel: Hof ter Weze 5
8800 Roeselare
België

E-mailadres: info@merchandise-essentials.com

2. Wat betekent ‘persoonsgegevens verwerken’?
Het verwerken van persoonsgegevens (hierna “gegevens”) omvat elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw contactgegevens of bestelgeschiedenis. Om welke gegevens het precies gaat, leest u verder in deze Privacyverklaring. Het begrip ‘verwerken’ is zeer ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken van uw gegevens, of het delen hiervan met derden. Merchandise Essentials verwerkt uw persoonsgegevens enkel in het kader van haar commerciële activiteiten als onderneming.

3. Op wie en wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?
Deze Privacyverklaring is van toepassing in de gevallen waarin Merchandise Essentials verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Dit betekent dat Merchandise Essentials bepaalt voor welke doeleinden (waarom) en met welke middelen (hoe) uw gegevens verwerkt worden. Wanneer onze klant echter beslist over deze factoren, is deze Privacyverklaring niet van toepassing. Bij Merchandise Essentials treden wij in het kader van onze activiteiten soms op als verwerkingsverantwoordelijke, en soms als verwerker van onze klant. Daarom verduidelijken wij hieronder kort wanneer deze Privacyverklaring nu concreet van toepassing is.

Merchandise Essentials als verwerkingsverantwoordelijke: wel van toepassing
Ten aanzien van de gegevens van onderstaande personen treedt Merchandise Essentials op als verwerkingsverantwoordelijke. Dit omvat ook personen die in het verleden tot deze categorieën behoorden (bv. voormalige klant), of personen die mogelijk in de toekomst tot deze categorieën zullen behoren (bv. potentiële klant).

  • onze klanten, aan wie wij onze merchandise leveren en onze diensten verlenen;
  • onze zakenpartners, die ons bijstaan bij het uitbaten van onze onderneming;
  • kandidaat-medewerkers, die bij ons een sollicitatie indienen;
  • andere personen die ons zouden contacteren, bv. na een bezoek aan onze website www.merchandise-essentials.com, zolang wij ten aanzien van uw gegevens niet optreden als loutere verwerker.

Wanneer één van de hierboven bedoelde personen een rechtspersoon is, verwerken wij nog steeds gegevens van onze contactpersonen bij deze entiteiten en blijft de AVG van toepassing.

Merchandise Essentials als verwerker: niet van toepassing
In specifieke omstandigheden treden wij op als verwerker van onze klant. Klanten schakelen ons namelijk vaak in om merchandise te produceren en om deze vervolgens rechtstreeks te leveren aan haar medewerkers, klanten en zakenpartners. Om zulke bestellingen te kunnen uitvoeren, zal de klant ons enkele gegevens van u bezorgen, zoals uw naam, adresgegevens, en de juiste maat en eventuele gepersonaliseerde kenmerken van de merchandise die voor u bedoeld is. In dit geval verwerken wij uw gegevens louter als verwerker van onze klant en moeten wij ons hierbij te allen tijde houden aan de instructies van onze klant. Na succesvolle levering van de bestelling, zijn wij er contractueel toe gehouden om uw gegevens na verloop van een beperkte termijn te wissen. Aangezien de klant de eindverantwoordelijkheid draagt voor deze verwerking, verwijzen wij u naar onze klant voor enige vragen die u in dit verband zou hebben omtrent de manier waarop uw gegevens verwerkt worden. Deze situatie zal voor u relevant zijn indien u medewerker, klant of zakenpartner bent van één van onze klanten en in opdracht van deze klant, merchandise ontvangt die door ons geproduceerd werd.

4. Welke gegevens verwerken wij?
Hieronder verduidelijken wij welke gegevens wij van u kunnen verwerken. Afhankelijk van de concrete situatie, uw voorkeuren en de manier waarop u ons contacteert, verwerken wij niet alle onderstaande gegevens van u. Voor de duidelijkheid geven wij hieronder eerst aan welke gegevens wij algemeen verwerken van al onze contacten. Daarna verduidelijken wij welke gegevens wij bijkomend verwerken voor specifieke categorieën contacten, meer bepaald onze klanten en zakenpartners en onze kandidaat-medewerkers.
Algemeen
Van al onze contacten verwerken wij mogelijk onderstaande gegevens:

Type of data Examples (non-exhaustive)
Electronic identification and usage data IP address, browser type, location data, by which route you arrived at our website, the type of device you use to visit our website, the web pages visited, the way you navigate on the web pages visited. This data is processed mainly through the use of cookies. For more details on this, please refer to our separate Cookie Statement.
Id. at A copy of your identity card (solely to verify your identity if you wish to exercise any of your rights as a data subject under the GDPR).
Contact details and history Name, first name, address, email address, phone number, communications sent and received (e.g., email messages, messages sent via the contact form on our website, letters, etc.).

Klanten en zakenpartners
Van onze klanten en zakenpartners verwerken wij bijkomend mogelijk onderstaande gegevens:

Type of data Examples (non-exhaustive)
Data on merchandise to be produced or services to be provided
(to the extent that we are not merely acting as a processor)
Clothing size, shoe size, gender, personalized text to be printed on the merchandise or any other personalized features, concepts and designs, photos and video footage you would provide to us to clarify the desired product, quotes and orders, signed agreements.
Payment and billing information Payment card details, bank account number, invoices.
Account details Login credentials for our platform Merchbot with web address www.app.merchbot.me, the transactional data located on this account.
Aftersales and feedback Order or transaction history, your reviews and experiences in connection with merchandise delivered or services provided, or in connection with our cooperation.

Kandidaat-medewerkers
Van kandidaat-medewerkers verwerken wij bijkomend mogelijk onderstaande gegevens. Uiteraard zal dit in grote mate afhankelijk zijn van welke gegevens u zelf aan ons wenst te verstrekken in functie van uw sollicitatie.

Type of data Examples (non-exhaustive)
Personal details Age, gender, date of birth, nationality.
Work related data Curriculum vitae, education, certificates and credit lists, language skills, professional career, publications, portfolio.
Personality Profile Motivation letter, hobbies, social activities, personality, interview notes.
Image and sound Photographs and video footage that you yourself would provide to us as part of your application.

5. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden verwerken wij uw gegevens?
Wij verwerken uw gegevens enkel voor legitieme doeleinden die kaderen in onze commerciële activiteiten als onderneming. De verwerking is hierbij steeds gebaseerd op de rechtsgronden die worden opgesomd in de AVG.

Voor de duidelijkheid geven wij hieronder eerst een overzicht van de doeleinden en rechtsgronden van de algemene verwerkingsprocessen binnen onze onderneming. Daarna sommen wij de verwerkingen op die relevant zijn voor specifieke categorieën contacten, meer bepaald onze klanten en zakenpartners en onze kandidaat-medewerkers.

Algemeen
Onderstaande verwerkingsprocessen zijn potentieel relevant voor al onze contacten.

Processing purpose Legal basis
Answering your question when you contact us, should this not be (or no longer be) part of an existing, former or potential future relationship with you as our customer, business partner, or candidate employee, including when this is done through one of the forms on our website. Legitimate interest
Offer you the opportunity to download various free templates and brochures from our website. Legitimate interest
Promoting the business of Merchandise Essentials, by using your contact information to send newsletters or other marketing materials to you, if you give your express consent to do so, via email or via the registration form on our website, or if it is possible based on our legitimate interests (after weighing this up and if you are not a customer, only for non-electronic marketing, such as shipping merchandise to your address).
You have the right to withdraw your consent at any time by using the unsubscribe link at the bottom of any such message you receive from us. You also have an absolute right to object to such processing, after which we must cease such processing.
Consent
Legitimate interest if possible, after consideration and only for non-electronic marketing if not a customer
To provide a website that functions properly on a technical level by using strictly necessary cookies, so that we can provide you with a safe and well-functioning website. Legitimate interest
The use of analytical cookies on our website to understand how you use our website, for the purpose of, among other things, detecting navigation problems, and making the website more user-friendly and attractive. Consent
The use of marketing cookies on our website, for the purpose of displaying ads, implementing features on our website provided by social media, and measuring how often these ads and features are displayed and used respectively. Consent
Fulfilling our legal obligations as a company, such as data protection and tax/accounting obligations. Legal obligation
To ensure the possibility of exercising or defending the interests of Merchandise Essentials in court, and to actually do so, if we believe that our interests are being harmed and legal proceedings are imminent (e.g., judicial collection of an unpaid invoice), or if legal action should be taken against us by a person who feels aggrieved by us (e.g., for defense if you would like to hold us liable for defects in the delivery of our merchandise or in our services). Legitimate interest

Klanten en zakenpartners
Van onze klanten en zakenpartners verwerken wij de gegevens bijkomend voor onderstaande doeleinden:

Processing purpose Legal basis
Entering into, performing or terminating the agreement with you as our customer including responding to your request for a quote or product inquiry, requesting all relevant information prior to the delivery (or potential delivery) of our merchandise or provision of our services, fulfilling our pre-contractual obligations, establishing the customer agreement, managing the customer relationship, communicating with Merchandise Essentials employees and invoicing and collecting the amounts you owe us as a result of the delivery of our merchandise and provision of our services.
Entering into, performing or terminating the specific agreement with you as our business partner, especially supplier agreements or any other cooperation agreement, including negotiating a potential cooperation, establishing the cooperation agreement, managing our relationship as business partners, paying the amounts we owe you as your business partner, or invoicing and collecting the amounts you owe us as a result of the cooperation.
Necessity for the formation or performance of a contract.
Legitimate interest (for contacts at our customer or business partner who are not a party to the contract)
Providing access to our online platform for customers and business partners called Merchbot, with web address www.app.merchbot.me, for the purpose of easy management of our relationship and the secure transmission and storage of the data relevant to it, such as orders you transmit on behalf of your company and agreements you enter into with us on behalf of your company. Necessity for the formation or performance of a contract
Legitimate interest (for contacts at our customer or business partner who are not a party to the contract)
Promoting Merchandise Essentials' commercial activities, by using your contact information to send marketing materials (including promotional gifts) to you, via email or other channel, as part of our existing customer relationship and for similar products than the ones you have already purchased or requested from us, up to a reasonable time after your last purchase or use of our services.
You have an absolute right to object to this processing, after which we must stop this processing.
Legitimate interest
Consent if you have explicitly requested it (e.g. via the website, see under general processing)
The improvement of our products based on your feedback on them as our current or former customer or business partner, the possible publication of your review of our products, or the investigation of your interest in products not yet offered with a view to the possible expansion of our offerings as a company. We pursue these purposes by:
- Conducting market research;
- verify your satisfaction and request your valuable feedback on our products;
- Publish your review on our website or our pages on social media channels.
Legitimate interest
Consent for the publication of reviews if personal data is involved, if applicable granted to the social media platform through which the review is posted

Kandidaat-medewerkers
Van onze kandidaat-medewerkers verwerken wij de gegevens bijkomend voor onderstaande doeleinden:

Processing purpose Legal basis
Assessing whether Merchandise Essentials wishes to enter into an employment, internship or partnership agreement with you. Necessary for the formation of a contract.
Keeping for a maximum of 2 years the data you provided us with in the context of a job application, if you have an interesting profile, but we could not make you an initial proposal because a suitable position was not available. If a suitable position should become available, we will use your data to contact you again and gauge your interest in further discussions. Consent

6. Met wie delen wij uw gegevens?
Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij wanneer dit strikt noodzakelijk is in het licht van hogervermelde doeleinden (bv. in functie van de productie en levering van bestelde merchandise), of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Waar nodig doen wij een beroep op externe dienstverleners, zogenaamde “verwerkers”, ter ondersteuning van onze operationele doeleinden zoals het beheer van onze IT-systemen. Deze externe dienstverleners voeren desgevallend bepaalde verwerkingen van gegevens uit namens ons. Wij zullen uw gegevens slechts delen met deze externe dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor het desbetreffende doel. De gegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bovendien zijn deze dienstverleners contractueel gebonden om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen door middel van een zogenaamde “verwerkersovereenkomst” die met deze partijen werd afgesloten.

Concreet heeft dit tot gevolg dat wij uw gegevens, voor zover relevant in uw situatie, met de volgende derden delen voor de volgende doeleinden, waarbij deze derden in bepaalde gevallen optreden als verwerkers namens ons:

Potential category of recipients of your data Legal basis
Postal, transportation and delivery companies with respect to your contact information for the purpose of sending merchandise or mail to you as our current, former or potentially future customer or business partner.
Payment service providers for the data relevant for processing your payments to Merchandise Essentials as our customer or business partner, or for processing (back) payments by Merchandise Essentials to such persons, for the purpose of efficient management of payment administration within our company.Our own branch offices in the Netherlands, Poland and Germany, when necessary for the purpose of delivering our merchandise and providing our services. In addition, our external business partners may also receive your data, such as suppliers, manufacturers or subcontractors that we engage, solely to enable them to deliver the ordered merchandise directly to you or to take on part of the design or production thereof.The processors who assist us in operating our business, such as:
In the IT field: for the purpose of efficient digital data management within our company, including the digital preservation of your data, sending transactional emails to customers such as scheduling meetings and fulfilling orders, and invoicing for merchandise delivered and services provided; managing our calendar, and hosting and managing our website and mailboxes.
Other processors in connection with the delivery of our merchandise and the provision of our services such as subcontractors.
Necessity for the conclusion or performance of a contract, if you are our customer, business partner or prospective employee.


Legitimate interest if no (direct) contract between us applies or is contemplated, e.g. if you are merely our contact at our customer or business partner.


Your consent where relevant, e.g. when subscribing to the newsletter.
Governmental bodies, judicial authorities and practitioners of regulated professions such as accountants and lawyers, for the purpose of fulfilling our legal obligations as a company, and the efficient defense of our interests in the context of any legal dispute, for the data strictly necessary for this purpose. Legal obligation if the transfer is in line with a legal obligation or government order.
Legitimate interest for any other transfer

7. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en worden verwerkt, zoals hierboven gespecifieerd.

Ten aanzien van onze klanten betreft dit voornamelijk het aanbieden en leveren van onze merchandise en de verlening van onze gerelateerde diensten (al dan niet na levering). Ten aanzien van onze zakenpartners betreft dit het beheren van onze samenwerking.

In dit verband zullen wij uw gegevens na uw laatste bestelling of na de beëindiging van de samenwerking voor een redelijke termijn bijhouden ter vrijwaring van onze bewijsvoering in geval van een betwisting, of naar aanleiding van potentiële gebreken in verband met de merchandise in het licht van onze aansprakelijkheid voor gebrekkige levering, niet-levering of niet-tijdige levering.

Voor uw gegevens die van u, als onze klant of zakenpartner, in beperkte mate kunnen voorkomen in onze boekhouding, geldt dat zij gedurende 7 jaar bewaard worden in het kader van onze wettelijke verplichtingen hieromtrent.

Voor uw gegevens die wij van u bewaren als kandidaat-medewerker geldt dat wij ons ertoe verbinden om uw gegevens binnen een redelijke termijn te verwijderen, indien het initieel niet tot een samenwerkingsvoorstel komt. Indien u in dit geval echter uw specifieke toestemming geeft om uw gegevens bij te houden zodat wij u later opnieuw kunnen contacteren, houden wij uw gegevens nog maximum 2 jaar bij.

8. Waar bewaren wij uw gegevens en hoe worden deze beschermd?
Voor de digitale bewaring van uw gegevens doen wij voornamelijk een beroep op externe gespecialiseerde dienstverleners die deze bewaren in de cloud. Onze websites worden echter in eigen beheer gehost via onze servers die zich in België bevinden.

Wij besteden een groot deel van onze verwerkingsprocessen in het kader van onze activiteiten als onderneming uit aan derde partijen, zoals verduidelijkt onder titel 5. Eventuele externe dienstverleners treden desgevallend op als gegevensverwerkers namen ons.

Wij en onze verwerkers hebben de nodige fysieke en passende technische en organisatorische (voorzorgs)maatregelen getroffen met het oog op het beveiligen van uw gegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. We verlenen enkel toegang tot de gegevens aan onze eigen medewerkers en derden indien zij toegang nodig hebben voor legitieme, relevante zakelijke doeleinden.

Uw gegevens worden hierbij zoveel als mogelijk bewaard binnen de Europees Economische Ruimte. Onze eigen servers en deze van onze clouddienstverleners bevinden zich dan ook in België. Het is echter mogelijk dat uw gegevens in het kader van het gebruik van specifieke functies op onze website buiten de EER verwerkt worden. Dit zal uitsluitend gebeuren naar landen waarvan de Europese Commissie heeft bevestigd dat ze een passend beschermingsniveau van uw gegevens waarborgen, of wanneer andere maatregelen genomen zijn om de rechtmatige verwerking van uw gegevens in deze derde landen te verzekeren.

9. Van wie ontvangen wij uw gegevens?
Wij verkrijgen uw gegevens voornamelijk rechtstreeks van u, naar aanleiding van het contact dat wij met elkaar hebben met het oog op de (mogelijke) levering van onze merchandise of de verlening van onze diensten, of met het oog op een (mogelijke) samenwerking. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat wij bepaalde van uw gegevens in specifieke omstandigheden onrechtstreeks verkrijgen, van openbare bronnen of van derden.

Wanneer wij uw gegevens van openbare bronnen verkrijgen, gaat het bijvoorbeeld om het consulteren van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), om uw bestelling of voorstel tot samenwerking namens een onderneming te verifiëren. Het is ook mogelijk dat wij uw gegevens via uw onderneming verkrijgen, wanneer de onderneming waarin u werkzaam bent onze klant of zakenpartner is en wij uw gegevens in dit verband nodig hebben (bv. met het oog op de bespreking van potentiële merchandise-ontwerpen met u als marketing manager, of met het oog op de voorlegging van de voorwaarden van onze samenwerking aan u als legal manager, of met het oog op facturatie indien u de boekhouding bij de klant of zakenpartner verzorgt).

Daarnaast ontvangen wij mogelijk uw gegevens van onze klanten, omdat zij merchandise wensen te bezorgen aan u als hun medewerker, klant of zakenpartner. Zoals hierboven verduidelijkt onder titel 2, treden wij in dit geval louter op als verwerker van uw gegevens en dient u zich voor verdere toelichting hieromtrent te richten tot onze klant die opdracht heeft gegeven tot de productie van deze merchandise en de levering hiervan aan uw adres. Mochten wij in dit verband toch vragen of verzoeken van u ontvangen, dan zullen wij deze overmaken aan de relevante klant.

Voor kandidaat-medewerkers geldt dat wij mogelijk uw profiel raadplegen op professionele sociale mediakanalen of uw gegevens ontvangen van een interim- of wervings- en selectiebedrijf wanneer u langs deze weg bij ons solliciteert.

10. Wat zijn uw rechten?
U beschikt over diverse rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken. Indien u een beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren via de contactgegevens opgenomen in de eerste titel van deze Privacyverklaring.

Recht van inzage en kopie
U heeft het recht om uw gegevens in te zien en hiervan een kopie te krijgen. Onder dit recht valt ook de mogelijkheid om verdere inlichtingen te vragen omtrent de verwerking van uw gegevens, onder meer wat betreft de categorieën van gegevens die van u verwerkt worden en voor welke doeleinden dit gebeurt.

Recht van aanpassing of rectificatie
U heeft het recht om uw gegevens te laten aanpassen indien u meent dat wij beschikken over onjuiste gegevens.

Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid)
U heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging wissen. Wij zullen echter niet altijd in staat zijn om een dergelijk verzoek in te willigen, onder meer wanneer wij de gegevens nog nodig hebben in functie van een lopende overeenkomst, of wanneer het bijhouden van bepaalde gegevens gedurende een bepaalde termijn wettelijk verplicht is.

Recht op beperking van verwerking
U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Op die manier wordt de verwerking tijdelijk stopgezet tot er bijvoorbeeld zekerheid is over de juistheid ervan.

Recht op het intrekken van uw toestemming
Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming (zie hierboven onder titels 5 en 6), dan heeft u het recht om deze toestemming op elk moment terug in te trekken door ons te contacteren. Voor marketingberichten die u via e-mail van ons ontvangt op basis van uw toestemming, kan u deze toestemming eenvoudig intrekken door op ‘Unsubscribe’ te klikken onderaan elk dergelijk bericht.

Recht van bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen. Dit dient te gebeuren op basis van specifieke met uw situatie verband houdende redenen. In dit geval dienen wij de verwerking stop te zetten, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoeren om de verwerking voort te zetten.

U kan echter steeds bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing, waarna wij verplicht zijn de verwerking voor deze doeleinden stop te zetten.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft het recht om uw gegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft, in elektronische vorm te verkrijgen. Op die manier kunnen ze makkelijk aan een andere organisatie worden overgedragen. U heeft bovendien het recht om ons te verzoeken om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie, indien dit technisch mogelijk is.

Recht om klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit
Indien u van mening zou zijn dat wij uw gegevens op een onjuiste manier verwerken, beschikt u steeds over het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. U kan dit doen bij de toezichthoudende autoriteit van de EER-lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan. Aangezien wij onze activiteiten voornamelijk uitoefenen vanuit België, verwijzen wij hieronder naar de contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
Website GBA – klacht indienen

Voor verdere informatie en de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit van elke EER-lidstaat, verwijzen wij naar deze websitepagina van het European Data Protection Board met alle relevante contactgegevens. Daarnaast kan u zich ook steeds richten tot de bevoegde burgerlijke rechtbank om een vordering tot schadevergoeding in te stellen.

11. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?
U kan de rechten vermeld onder titel 10 eenvoudig uitoefenen door met ons contact op te nemen via de contactgegevens opgenomen in de eerste titel van deze Privacyverklaring.

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient, zullen wij indien wij twijfelen aan uw identiteit, vragen om deze te verifiëren. Wij zullen in dit geval verzoeken om documenten over te maken die uw identificatie zonder redelijke twijfel mogelijk maken, zoals een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. Dit doen wij om te voorkomen dat uw gegevens in de verkeerde handen zouden terechtkomen. Het volstaat dat op dergelijke kopie uw naam en geboortedatum duidelijk leesbaar zijn. De andere gegevens mag u dan ook schrappen.

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek echter kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van 1 maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte van het gevolg dat hieraan wordt gegeven. In geval van complexe of veelvuldige verzoeken, kan deze termijn verlengd worden naar 3 maanden. In dit laatste geval wordt u geïnformeerd over de verlenging van de antwoordtermijn.

12. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie is te allen tijde beschikbaar op onze website. De datum waarop deze Privacyverklaring voor het laatst gewijzigd is, kan u bovenaan deze pagina terugvinden. In geval van een substantiële wijziging van de Privacyverklaring, zullen wij de betrokkenen op wie dit een impact kan hebben, hiervan zo mogelijk rechtstreeks informeren.

Start typing and press Enter to search