Algemene Voorwaarden Merchandise Essentials BV

Deze pagina is aangepast op 06 augustus 2021.

1. TAAL. De klant aanvaardt dat de algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld in de Nederlandse taal zijn opgesteld en dat hij deze begrijpt en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

2. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN. Elke opdracht of bestelling aan ons bedrijf is onderhevig aan de hiernavolgende algemene voorwaarden. Door het plaatsen van zijn bestelling onderschrijft de klant deze algemene verkoopsvoorwaarden en ziet hij uitdrukkelijk af van toepassing van de door hemzelf gehanteerde algemene (verkoop)voorwaarden, hoe dan ook gepubliceerd of kenbaar gemaakt. Tenzij door partijen schriftelijk anders overeen gekomen, vormen de in het onderhavige document opgenomen bepalingen de integrale tussen partijen gesloten overeenkomst, hetgeen eveneens van toepassing is op bestelbonnen of andere schriftelijke stukken.

3. AANBIEDINGEN. Onze offertes dienen om de klant te informeren en zijn geldig gedurende 7 kalenderdagen en voor zover Merchandise Essentials BV geen tweede offerte stuurt die de voorgaande vervangt. De aanbiedingen worden gedaan onder voorbehoud van verkoop. In geval van stijging van lonen, sociale lasten, prijzen van grondstoffen en veranderingen in wisselkoersen kunnen onze aanbiedingen te allen tijde worden herzien, hetgeen aanleiding kan geven tot een aanpassing van de prijzen. Aanbiedingen die werden gedaan zonder dat Merchandise Essentials BV exact op de hoogte was van het te (re) produceren item kunnen worden aangepast indien tijdens de bestellings- of productiefase blijkt dat de uit te voeren werkzaamheden niet overeenkomen met het opgestelde bestek. Evenzo behoudt Merchandise Essentials BV het recht om wijzigingen in het te (re) produceren item aan te brengen als blijkt dat zij hiertoe genoodzaakt wordt ten gevolge van productietechnieken. Merchandise Essentials BV streeft ernaar om zoveel mogelijk de inhoud van de aanbieding na te komen. Prijsoffertes voor het personaliseren van goederen zijn steeds louter indicatief en voor zover er geen extra handelingen vereist zijn voor het opgegeven werk. Extra handelingen alvorens de personalisatie kan starten worden bijkomend aangerekend in regie.

4. AANVAARDING. Bestellingen worden beschouwd als aanvaard als zij door Merchandise Essentials BV schriftelijk worden bevestigd.

5. BETALING. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de facturen contant betaalbaar, netto en zonder disconto. Bij laattijdige betaling is de wederpartij automatisch en zonder ingebrekestelling verplicht tot betaling van een rente van 9% per jaar evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van €75, en dat onverminderd het recht van Merchandise Essentials BV om vergoeding van andere schade en kosten te vorderen. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door Merchandise Essentials BV gemaakt worden om bij de klant de openstaande bedragen te innen, zijn voor rekening van de klant. Merchandise Essentials BV behoudt het recht om bestellingen niet uit te voeren indien betalingen met betrekking tot eerdere leveringen niet zijn nagekomen. Een in een buitenlandse munteenheid genoteerd factuurbedrag wordt aangepast indien er sprake is van een wijziging in de wisselkoers tussen de euro en de betrokken buitenlandse munteenheid, en wel naar evenredigheid van dergelijke wijziging. Deze aanpassing vindt uitsluitend plaats tussen de datum waarop Merchandise Essentials BV de overeenkomst is aangegaan en de datum waarop de klant heeft betaald, en enkel als de wisselkoers meer dan 2% in het nadeel van Merchandise Essentials BV is gestegen.

6. GEVAAR OP INSOLVENTIE. Bij iedere gebeurtenis waarbij het gevaar ontstaat dat de klant insolvent wordt, is Merchandise Essentials BV gerechtigd om hetzij, zonder voorafgaandelijke tussenkomst van een rechter de overeenkomst te ontbinden, waarop artikel 12 van toepassing wordt, hetzij de overeengekomen termijn voor betaling van de koopprijs vervallen te verklaren.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD. De goederen blijven eigendom van Merchandise Essentials BV tot de volledige betaling. Als de klant de bestelde goederen zelf verwerkt of herverkoopt op het tijdstip dat ze nog eigendom zijn van Merchandise Essentials BV, dan worden alle schuldvorderingen die voortvloeien uit deze herverkoop van rechtswege aan Merchandise Essentials BV overgedragen. In geval van niet betaling, en indien de goederen zich fysiek in de lokalen van Merchandise Essentials BV bevinden, behoudt deze laatste zich het recht om deze ter zijner gunste te verkopen aan een derde partij zonder dat hiertoe enig recht op schadevergoeding en/of terugbetaling ontstaat voor de klant. De betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

8. LEVERING. De goederen worden geleverd in de magazijnen van Merchandise Essentials BV of op het aangegeven adres van de klant conform de overeengekomen afspraak. Als Merchandise Essentials BV zich om het even welke reden, bijvoorbeeld door afwezigheid van de klant op het opgegeven adres, niet kan leveren, en er bijgevolg een tweede levering moet gebeuren, zal de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 125. Ten aanzien van klant-handelaars is de door Merchandise Essentials BV bevestigde levertermijn louter informatief. In de mate dat de leveringstermijn voor de klant-handelaar wél essentieel zou zijn, dient de klant-handelaar daartoe uitdrukkelijk een overeenkomst te sluiten bij het plaatsen van de bestelling. In voorkomend geval is de door Merchandise Essentials BV bevestigde leveringstermijn bindend. Ten aanzien van klant-consumenten is de door Merchandise Essentials BV bevestigde leveringstermijn wel bindend met dien verstande dat de bindende leveringstermijn enkel geldt voor aflevering in de magazijnen van Merchandise Essentials BV. De productie wordt pas opgestart na 100% vooruitbetaling van de volledige factuur of de voorschotfactuur, al naar gelang, meer specifiek na de ontvangst van het bedrag op de bankrekening van Merchandise Essentials BV. Een laattijdige betaling heeft dan ook niet-betwistbare gevolgen voor de levertermijn, die samen met de ontvangst van de betaling opschuift. Indien andere contractuele afspraken worden gemaakt met de klant, die inhouden dat de klant pas moet betalen bij de levering van de goederen, dan wordt de productie opgestart nadat de klant zijn schriftelijk akkoord heeft gegeven op de factuur en de technische fiches van de producten. In beide bovenstaande gevallen, wordt Merchandise Essentials BV bij overmacht van haar leveringsverplichtingen ontslagen, en van haar aansprakelijkheid ten gevolge van niet tijdige levering ontheven. Overmacht doet zich voor bij vertraagde levering van grondstoffen door de leveranciers, staking of lock-out, invoer- of uitvoerverbod, brand, oorlogen, oproer, natuurrampen en/of overheidsmaatregelen. In voorkomend geval behoudt Merchandise Essentials BV het recht om de overeenkomst hetzij volledig of gedeeltelijk te annuleren, hetzij de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dat de klant op grond hiervan enige schadevergoeding kan eisen, noch de ontbinding van de overeenkomst kan vorderen.

9. TRANSPORT EN RISICO. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vallen transportkosten steeds ten laste van de klant. Het transport geschiedt steeds op risico van de klant, zowel wat schade, verlies, als eventuele vertraging door koerierdiensten of postorderbedrijven betreft. Om die reden kan de klant ook diens voorkeur voor een bepaalde koerierdienst uitdrukken, al blijft de klant het transportrisico dragen. Indien de klant geen voorkeur aangeeft, dan wordt de koerierdienst door Merchandise Essentials BV zelf gekozen.

10. AANVAARDING GOEDEREN EN PROTEST. De inontvangstname van de goederen, dat niet gevolgd wordt door een klacht per aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen met vermelding van specifieke grieven, geldt als definitieve aanvaarding van de producten. Na afloop van deze termijn is geen enkel protest meer mogelijk. Indien eventuele gebreken worden aangetroffen in bepaalde onderdelen van de goederen, betekent dit niet dat tegen de totaliteit van het geleverde bezwaar kan worden gemaakt. Dergelijke gebreken, die tijdig worden gemeld, kunnen enkel aanleiding geven tot een prijsverlaging. Er ontstaat geen recht op vervanging of betaling van een schadevergoeding. Zonder schriftelijke toestemming van Merchandise Essentials BV kan geen enkele retourzending plaatsvinden. Indien er wel terecht en tijdig wordt geprotesteerd, heeft Merchandise Essentials BV het recht om reparatie of ruil aan te bieden, of een terugbetaling uit te voeren.

11. ANNULERING OF OPZEGGING. Elke klant heeft het recht om de overeenkomst te annuleren of op te zeggen, mits betaling van een schadeloosstelling van 30% van het bedrag van de bestelling, of het nog te factureren saldo indien dat lager zou zijn. Het herroepingsrecht voor klant-consumenten op grond van de wetgeving consumentenbescherming voor verkoop op afstand is niet toepasselijk. Gezien dit een overeenkomst betreft voor op maat gemaakte goederen, heeft de klant géén herroepingsrecht. De klant-consument kan de overeenkomst bijgevolg niet herroepen. 12. ONTBINDING. Als de klant zijn verplichtingen niet nakomt, wordt de ontbinding van de overeenkomst lastens de klant van rechtswege vastgesteld voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte. Tevens behoudt Merchandise Essentials BV zich het recht voor om alle nog te leveren prestaties stop te zetten voor de klant en/of de vennootschappen waarover de klant controle heeft. In alle gevallen waarin een overeenkomst door de klant wordt verbroken, of ten laste van de klant wordt ontbonden, is de klant van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot het betalen van een schadevergoeding van 30 % van het bedrag van de bestelling.

13. NIET-LEVERING. Als Merchandise Essentials BV een bestelling niet uitvoert, terwijl de klant al zijn verplichtingen heeft nagekomen, heeft de klant recht op een schadevergoeding van 30% van het bedrag van de bestelling. De klant kan zijn recht énkel uitoefenen mits aangetekend schrijven binnen de 30 kalenderdagen na het verstrijken van de levertermijn, én na het toekennen van een laatste ultieme levertermijn van 30 kalenderdagen teneinde de goederen alsnog te leveren.

14. CONFORMITEIT IN DE UITVOERING. De klant aanvaardt dat de digitale voorstelling louter indicatief is, en slechts een benaderend beeld schept van het product. Uitvoering in overeenstemming met het digitale ontwerp wordt dan ook uitsluitend gegarandeerd onder het voorbehoud dat afwijkingen binnen zekere grenzen zijn toegestaan, zowel wat betreft kwantiteit, kwaliteit, samenstelling, kleurschakeringen, stevigheid, krimp, verschuivingen van afmetingen en maten, stoffen, posities van bedrukkingen, onderlinge verhoudingen, enz. De klant aanvaardt dat het druk- en/of het borduurpocédé alsook het productieproces lichte wijzigingen teweeg kunnen brengen. De klant kan zich niet op dergelijke lichte wijzigingen beroepen om betaling te weigeren, schadevergoeding te vorderen, producten te weigeren en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij maakwerk is Merchandise Essentials BV niet aansprakelijk voor de wijze waarop het medium zich houdt bij verschillende behandelingen in verband met de voorbereiding, het bedrukken en/of de afwerking. Voor wat betreft de reproductie geldt dat de klant dient te aanvaarden dat er bepaalde afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de eerste productie ten gevolge van de technische eisen waaraan de verschillende reproductie- en productieprocédés moet worden voldaan.

15. KWALITEITSCONTROLE BIJ TEXTIEL EN RECHT OP HERPRODUCTIE. Iedere bestelling wordt voor levering onderworpen aan een grondige kwaliteitscontrole. Gebrekkige stukken ( o.a. misdruk, verkeerde sewing,..) worden uit de bestelling gehaald hetgeen er uitzonderlijk toe kan leiden dat er enkele stuks te kort geleverd worden. In voorkomend geval worden deze stuks door Merchandise Essentials BV aan de klant terug betaald en wordt er een creditnota opgemaakt. Enkel in het geval dat meer dan 10% van de bestelling gebrekkige stukken zijn, ontstaat het recht op een herproductie.

16. PERSONALISEREN VAN GOEDEREN. Het personaliseren van goederen die door de klant geleverd worden, gebeurt steeds op risico van de klant. Deze goederen zijn niet altijd aangepast aan de vereisten om deze te personaliseren, zoals het ontbreken van ritsen, textieloppervlak dat niet geschikt is voor het bedrukken, de waterdichtheid die verloren gaat, enz. De klant aanvaardt dat het resultaat van druk- en/of borduurprocédé mogelijks niet voldoet aan diens verwachtingen. De klant aanvaardt dat het gerealiseerde product mogelijks niet bestand is tegen het normaal gebruik van de goederen en/of het wassen, drogen en strijken ervan. Er wordt van rechtswege vermoed dat het eventuele gebrek aan het afgewerkt product te wijten is aan het door de klant geleverde product. De klant aanvaardt dat het druk- en/of het borduurpocédé alsook het productieproces beschadigingen aan de goederen teweeg kunnen brengen en dat hierdoor nooit een recht ontstaat om betaling te weigeren, schadevergoeding te vorderen, producten te weigeren en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

17. BEWAREN GOEDEREN. Goederen die bestelt en betaald zijn door de klant worden door Merchandise Essentials maximaal 1 jaar op stock gehouden. Indien de klant deze producten niet opgevraagd heeft binnen het jaar na de bestelling, kan Merchandise Essentials op geen enkele wijze garanderen dat deze op stock zullen gehouden worden. Merchandise Essentials kan op geen enkele wijze verplicht worden hiervoor een schadevergoeding te betalen aan de klant, of een terugbetaling van deze goederen te doen.

18. AUTEURSRECHTEN. Ontwerpen, schetsen, creaties, schaalmodellen en andere door Merchandise Essentials BV gemaakte modellen blijven volledig eigendom van Merchandise Essentials BV en mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden gereproduceerd. De aankoop van een creatie van Merchandise Essentials BV houdt niet in dat de hiermee verbonden rechten van intellectuele eigendom worden overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Merchandise Essentials BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot claims betreffende intellectuele eigendomsrechten, die door derden worden ingediend met betrekking tot bestellingen die Merchandise Essentials BV voor een klant uitvoert.

19. TOEPASSELIJK RECHT. Elk geschil behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Gent, afdeling Kortrijk. Elke overeenkomst en elke bestelling wordt beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. De taal van de procedure zal de Nederlandse taal zijn.

20. RECHTSTAAL. Uitsluitend de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is rechtsgeldig. Andere teksten, die op verzoek beschikbaar gesteld worden, zijn louter vertalingen.

CONTACT INFORMATIE

Vragen in verband met de Algemene Voorwaarden moeten naar info@merchandise-essentials.com gestuurd worden.

Start typing and press Enter to search